English
 

4 / 4
Saydamlığın Artırılması Ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Belgesi

 

"Yolsuzluk" kavramı ile yasal olmayan hedefler için yasal yolların zorlanması ya da usul dışı yollarla aşındırılması kastedilmektedir. Yolsuzluğa konu oluşturan gerek hedeflerin gerekse takip edilen yol ve usullerin sistemik nedenlerle ortaya çıktığı görülmektedir. Yolsuzluk uygulamalarının ya da dedikodularının uluslar arası alanda da fevkalade sık olarak görülmesi, yolsuzluğun ne denli yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm yasal düzenlemelere karşın, yolsuzluk iddialarının önlenememesi, konunun salt bir hukuksal konu olarak ele alınmasının yeterli olmadığını, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla mercek altına alınmasının zorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle yolsuzlukların önlenmesi amacıyla yapılacak olan reformlar toplumun her kesimini kapsayıcı olmalı ve devletin işlevleri de bu reform sürecinde ciddiye alınmalıdır.

 

Bu vizyon çerçevesinde ilgili tüm kesimlerin katılımıyla "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi" geliştirilmiştir. Bu Stratejinin amacı; 2002 yılından bu yana kararlılıkla sürdürülen reformların bir devamı niteliğinde, gelişen ve değişen şartları da göz önünde bulundurarak, saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesidir. 2010-2014 yılları arasında uygulanacak olan Stratejinin temel bileşenleri;

       

        A) Önlemeye,

        B) Yaptırımların Uygulanmasına,

        C) Toplumsal Farkındalığın Artırılmasına,

yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.

 

Stratejideki tedbirlerin uygulanmasıyla; adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi suretiyle sistemin etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır.

 

5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; Stratejinin uygulamasını gerçekleştirmek üzere "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" ve "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu" kurulmuştur. Başbakanlık Teftiş Kurulu ise Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu (Komisyon)'na ve Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu (Yürütme Kurulu)'na görevlerini yerine getirmede teknik destek sağlamak ve sekretarya hizmeti vermekle görevlendirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Komisyon yılda en az iki defa toplanmak suretiyle stratejide belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlayacaktır.

 

Yürütme Kurulu, Stratejide yer alan tedbirler doğrultusunda ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, yapılması gerekenleri ve sorumlu kuruluşları gösteren detaylı eylem planını hazırlayarak Komisyonun onayına sunmuştur. Söz konusu "Eylem Planı" Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Sn.Cemil ÇİÇEK başkanlığındaki Komisyonun 12/04/2010 tarih ve 2010/1 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. (Yürütme Kurulu yılda en az dört kez toplanır.)

 

Komisyon ve Kurula görevlerinin yerine getirilmesinde sekretarya hizmeti vermek, çalışma gruplarına başkanlık yapmak veya yaptırmak, strateji geliştirerek Komisyon ve Kurula sunmak ve onaylanan strateji, plan, program ve raporların gereklerini yerine getirmek, bu konularda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

 

Ayrıca Başbakanlık Teftiş Kurulu;

 

01/13 No.lu tedbir; Denetim birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

 

01/14 No.lu tedbir; Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

 

02/03 No.lu tedbir; Yolsuzlukla mücadelede görev alan birimler arasında etkin işbirliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması

 

03/07 No.lu tedbir; Strateji doğrultusunda oluşturulan temel ilke ve yöntemlerin tüm kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlileri tarafından benimsenmesi amacıyla seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi,

 

konularında kurulacak olan Çalışma Gruplarının başkanlık yapacaktır.

 

 İndirmek için tıklayın.


BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Başbakanlık Merkez Bina Zemin Kat No:11 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0312 422 24 00   Faks : 0312 422 24 99   E-Posta : teftis@basbakanlik.gov.tr