English
 

5 / 5

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE KAMU GÖREVLİLERİ TEMEL MEVZUATI (İlgili kanunlar, yönetmelikler, kararlar, görüşler, tebliğler)

R. Bülent TARHAN (Başbakanlık Başmüfettişi)

Ocak 2013, Adalet Yayınevi, I. Hamur, 990 Sayfa - Cep Boy

Adalet Yayınevi’nce yayımlanarak satışa sunulan “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturulması Usulleri” isimli kitabımızda piyasadaki “mevzuat kitapları”ndan farklı bir yöntem uygulanarak konuyla ilgili bilginin en kapsamlı, en verimli içerikle verilmesi; fakat kullanıcının da bilgiye en pratik biçimde ulaşması amaçlanmıştır.

Bu cümleden olmak üzere, konuya ilişkin tüm asli ve ikincil mevzuata, Danıştay ve Yargıtay kararlarına, belge örneklerine, çizelgelere ve bir kaynakçaya ‘cep’ boyutundaki bir kitapta yer verilmiş; bu yöntem sayesindedir ki; okurdan büyük teveccüh gören kitabımız kısa bir süre içinde ikinci baskısını yapmıştır.

Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatı isimli bu kitapta da aynı yöntem uygulanmış; azami bilginin en pratik biçimde okuyucuya ulaştırılması amaçlanmıştır.

Kitap, Devlet Memurları Kanunun yanısıra, kamu görevlilerinin mali haklarıyla ilgili en temel düzenleme olan 375 sayılı KHK (11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler dahil), Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejimine dair 399 sayılı KHK, Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun gibi Devlet memurlarını ve kamu görevlilerini ilgilendiren çok sayıda yasa metnini içermektedir. Kitapta Anayasanın, Türk Ceza Kanununun, Ceza Muhakemesi Kanununun doğrudan memurları veya kamu görevlilerini ilgilendiren hükümlerine de yer verilmiştir. (Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanması yöntemlerine dair 4483 ve 3628 sayılı yasa metinlerine ve ilgili tüm ikincil mevzuat ve yargı kararlarına “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturulması Usulleri” isimli kitabımızdan ulaşabilirsiniz.)

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun ve Sayıştay Genel Kurulunun kamu görevlilerine ilişkin kimi örnek kararlarını, disiplin cezası ile adli ceza arasındaki ilişkiye dair örnek Danıştay daire kararlarını da kitabımızda bulacaksınız.

Kitapta yer alan Devlet Personel Başkanlığı görüşleri; “intibak ve ilerleme”, “Disiplin”, “sicil”, “naklen atama”, “mali ve sosyal haklar” ve “izin” başlıkları altında tasnif edilmiştir.

Devlet memurları ve kamu görevlileriyle ilgili genel yönetmeliklerden büyük bir bölümü kitabımızda yer almıştır. Bazı yönetmeliklere ilgili yasadan sonra -örneğin Kamu Konutları Yönetmeliğine Kamu Konutları Kanunundan sonra- yer verilmiştir. Aynı şekilde “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik” Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna bağlı olarak; “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ve “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan sonra yer almıştır.

6111 sayılı Kanunla Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ile 666 sayılı KHK ile DMK ve 375 sayılı KHK’de yapılan değişiklere dair Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü uygulama tebliğleri de -önemleri nedeniyle- kitabımızda yer alan ikincil mevzuat arasındadır.

Tüm değişiklikleri içerecek bir biçimde en güncel haliyle kullanımıza sunulan bu kitabın, tüm memurlar ve kamu görevlileri için her an başvurulacak bir el kitabı olacağına inanılmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent TARHAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. 1977 yılından bu yana müfettişlik görevini sürdürmektedir. Denetim sistemleri, yolsuzlukla mücadele ve ombudsman kurumu ile ilgili olarak İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Avusturya, Avustralya, Tayland ve Pakistan’da araştırmalarda bulundu. TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunda uzman olarak görev aldı. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin hazırlık toplantılarında yer aldı ve “Özel Sektörde Zimmet” konusunun sözleşmeye ve dünya hukuk literatürüne girmesi hususunda önemli katkılar sağladı. “Yolsuzlukla mücadele” başta olmak üzere çeşitli konulardaki yazıları saygın gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır. Devlet Denetim Elemanları Derneği ve Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak Bilirkişiler Derneği ve Başbakanlık Müfettişleri Derneği’nde Başkan sıfatıyla görev yapmıştır.


Kitabı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

Kitabı internet üzerinden açtığınızda veya bilgisayarınızda adobe acrobat yüklüyse masa üstüne veya bilgisayarınızda herhangi bir yere kaydettiğinizde kitabın bookmarkslı hali görüntülenecek ve soldaki şeritten herhangi bir başlığa tıkladığınızda başlıkla ilgili konu anında ekrana gelecektir.


BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Başbakanlık Merkez Bina Zemin Kat No:11 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0312 422 24 00   Faks : 0312 422 24 99   E-Posta : teftis@basbakanlik.gov.tr